ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
⭕️⭕️دانشجویان گرامی
تداخل امتحان درس حقوق کار و نرم افزارقضایی برطرف گردید.


⭕️⭕️ قابل توجه دانشجویان مرکز
دانشجویانی که متقاضی ارائه دروس ذیل می باشند لازم است به واحد حراست دانشگاه جهت ارائه درخواست مراجعه نمایند.
1_ حقوق مدنی6
2_ حقوق جزای اختصاصی1
3_ آیین دادرسی کیفری2
4_ حقوق تجارت


⭕️⭕️ قابل توجه دانشجویان مرکز
دانشجویانی که متقاضی ارائه دروس ذیل می باشند لازم است به واحد حراست دانشگاه جهت ارائه درخواست مراجعه نمایند.
1_ حقوق مدنی6
2_ حقوق جزای اختصاصی1
3_ آیین دادرسی کیفری2
4_ حقوق تجارت3
5_حقوق جزای اختصاصی2
6_ متون فقه3 میراث و حدود
7_حقوق اساسی2( دانشجویان قبل از ورودی مهر1400)
8_حقوق مدنی8
9_حقوق بین الملل خصوصی2( دانشجویان ورودی قبل از مهر 1400)
10_ دروس جبرانی مخصوص دانشجویان کارشناسی غیر مرتبط ورودی قبل از مهر1400
دروس جبرانی شامل: آیین دادرسی مدنی1, حقوق جزای عمومی2, حقوق مدنی3⭕️⭕️قابل توجه دانشجویانی که دروس نیم سال اول و دوم را بر اساس سرفصل قدیم نگذرانده اند با توجه به منسوخ شدن سر فصل های قدیم به دانشگاه مراجعه و در لیست تقاضای دروسی که به آقای شاه مرادی محول شده ثبت نام نمایند اگر تعدادشان به حد نصاب یک کلاس برسد درس برایشان ارائه خواهد شد.

️⭕️⭕️ قابل توجه دانشجویانی که متقاضی ارائه دروس بوده اند , دروس مورد تقاضا که به حد نصاب کلاس رسیده است در سامانه ارائه شده است بدیهی است در صورت عدم کسب حد نصاب لازم در زمان ویرایش حذف خواهد شد.