با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع مبنی بر بازگشایی احتمالی مراکز جهت برگزاری کلاس های حضوری، لازم است کلیه دانشجویان درخصوص انجام واکسیناسیون اقدام نموده و کارت واکسن خود را در زمان حضور به همراه داشته باشند. لازم به توضیح است زمان برگزاری کلاس های حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد.