ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
قابل توجه دانشجویان ذیل:

  با توجه به پذیرش معادلسازی در شورای آموزشی مرکز می بایست جهت تسویه هزینه معادلسازی دروس خود، تا قبل از امتحانات نیمسال مهر 1400 اقدام نمایند. در غیر اینصورت پنل دانشجویی آنها غیرفعال شده و قادر به شرکت در آزمون پایان ترم نخواهند بود.

1- زهرا انبائی
2- مائده شفایی
3- میلاد کرمی
4- فرید استاد محمدی دانشور
5- فاطمه منتظم فر
6- ابوالفضل سعیدزاده
7- مجتبی بگلری
8- سمیه دهقان پور