ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
قابل توجه دانشجویان ورودی 981 و ماقبل آن:

  با عنایت به اتمام سنوات این دسته از دانشجویان و میسر نبودن انتخاب واحد در نیمسال جدید، لازم است تا تاریخ 1400/11/04 جهت دریافت مجوز سنوات نیمسال بهمن 1401-1400 به کارشناس گروه خود مراجعه نمایند.