ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
قابل توجه متقاضیان محترم شرکت کننده در نشست علمی پرونده خوانی:
با عرض پوزش باتوجه به هماهنگی های صورت گرفته نشست به وقت مناسبتری موکول گردید که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد
.