ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
📌کارآموزان محترم دارای شماره پروانه 33030 و بالاتر باید در آزمونی که در تاریخ 1401/07/28 و 1401/07/29 برگزار می شود، شرکت نمایند.

ضروری است کارآموزانی که نسبت به پرداخت هزینه آزمون و ثبت نام اقدام نکرده اند، به قید فوریت این اقدام را در پنل کارآموزی خود انجام دهند.

آزمون در دو روز پنجشنبه و جمعه مورخ 28 و 29 مهر ماه و در دو شیفت صبح و بعدازظهر طبق جدولی که پیوست شده برگزار خواهد شد


عدم شرکت در آزمون به منزله انصراف و شرکت در دوره های آموزشی کامپیوتر خواهد بود. لذا آزمون مجدد برگزار نخواهد شد.