ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
  • دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد. چناچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم و ضروری است از تاریخ صدور حکم محرومیت از تحصیل، به مدت 15 روز جهت تسویه حساب مالی و بدهی صندوق رفاه دانشجویان، اقدام نماید.
  • درخصوص دانشجویانی که بعد از پایان ترم تحصیلی و قبل از زمان ثبت نام ترم جدید تحصیلی  انصراف از تحصیل خود را اعلام می نمایند. هیچگونه شهریه ای(ثابت، متغیر) به عنوان حق انصراف برای ترم یا پودمان های باقی مانده از دانشجو دریافت نمی شود.
  • درخصوص دانشجویان متقاضی تغییر محل آموزشی در زمان تکمیل ظرفیت، چنانچه دانشجو در مرکز اولیه انتخاب واحد نموده باشد، می بایست مطابق آئین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی پس از تسویه حساب و انصراف نسبت به ثبت نام در مرکز ثانویه(پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت) اقدام و شهریه مطابق انتخاب واحد مرکز پذیرفته شده را پرداخت نماید.
  • درصورت عدم مراجعه دانشجو پس از گذشت یک ترم/ پودمان یا بیشتر و متعاقب آن، اعلام انصراف دانشجو، فقط یک شهریه ثابت حق انصراف از دانشجو اخذ می گردد.
  • در صورتیکه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام انصراف خود را اعلام نماید شهریه ای بابت انصراف از تحصیل تعلق نمی گیرد.