ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

​مقررات آموزشی شهریه دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

1. مهلتی که توسط دانشگاه برای انتخاب واحد و پرداخت شهریه اعلام می گردد، درصورت عدم پرداخت شهریه در مهلت مقرر کلیه دروس انتخاب واحد حذف می گردد.
​​​​​​​2. عدم انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب اجازه از مرکز، انصراف از تحصیل محسوب می شود و مرکز آموزشی پس از اتمام مهلت زمان حذف و اضافه نیمسال بعدی نسبت به درج گزینه انصراف (عدم مراجعه) در سامانه آموزشی اقدام نمایند.
3. درصورتی که دانشجو درس معرفی به استاد در آخرین نیمسال تحصیلی خود داشته باشد، به ازای هر واحد درس معرفی به استاد، 5% شهریه ثابت نیز به شهریه دروس افزوده می گردد.
4. بابت افزایش سنوات حداکثر در طول دوره تحصیل و ارائه یک نیمسال تحصیلی جدید برای جبران دروس دانشجو مشمول حق کمیسیون خاص می باشد. 
5. مرخصی تحصیلی دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز یک نیمسال از مرخصی (با پرداخت شهریه ثابت) استفاده نماید.
6. دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف از تحصیل خود را در سامانه آموزش ثبت و به صورت کتبی به آموزش مرکز تحویل نماید.
     - دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل پر کرده است اعم از بدهی شهریه و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم عمل نماید. 
     - دانشجو قبل از اتمام کلیه مراحل انصراف و تسویه حساب مرکز نمی تواند هیچگونه گواهی از مرکز دریافت نماید.
     - چنانچه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام جدید انصراف خود را اعلام نماید، درصورت تسویه ترم های قبلی شهریه ای بابت انصراف به ایشان تعلق نمی گیرد.
     - درصورت عدم مراجعه و ثبت نام دانشجو پس از یک ترم یا بیشتر و متعاقب آن اعلام انصراف دانشجو، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو اخذ می گردد.
​​​​​​​     - درصورت ارائه انصراف قبل از مهلت حذف و اضافه پرداخت یک شهریه ثابت و حق نظارت مربوط به دانشجو تعلق می گیرد.
     - هم چنین درصورت ارائه انصراف بعد از زمان حذف و اضافه حتی در حالت عدم شرکت دانشجو در کلاس های درس و آزمون پایان ترم کل شهریه و حق نظارت متعلقه ترم از دانشجو اخذ میگردد.