طبق مصوبه دومین جلسه کمیته تخصصی شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400، نیمسال تابستان 1401-1400 مطابق فایل زیر می باشد:

دانلود فایل تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400 و نیمسال تابستان 1401-1400