طبق مصوبه دومین جلسه کمیته تخصصی شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 1400-1399، نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 و تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته به شرح ذیل می باشد:

دانلود فایل تقویم آموزشی