ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دارای نقص پرونده

با توجه به اطلاع رسانی های مکرر، متاسفانه دانشجویانی که اسامی آنان در فایل های ذیل ذکر شده است، جهت رفع نواقص پرونده خود اقدامی ننموده اند. مقتضی است در صورت عدم رفع نواقص پرونده خود، امکان دسترسی جهت دریافت کارت ورود به جلسه وجود نخواهد داشت.

قابل ذکر است دانشجویان جهت رفع نقص پرونده خود به آقای عرفانی مراجعه نمایند.
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کاردانی ورودی 991
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کاردانی ورودی 992
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کاردانی مهر 1400
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کاردانی بهمن 1400
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کارشناسی ورودی 992
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کارشناسی مهر 1400
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کارشناسی بهمن 1400
اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده مقطع کارشناسی ورودی 991