ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره وکالت تخصصی دعاوی اراضی

* کلیات مالکیت اراضی و دعاوی ثبتی

* اراضی زراعی باغی و موقوفات

* حقوق اراضی شهری

​​​​​​​* حقوق اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحداث ساحلی

اساتید دوره
دکتر سلطانی

دکتر رفیعی

دکتر مهرجو

دکتر ترابی

دکتر سراجی

دکتر مواساتیان

دکتر منصور

دکتر فتحی نژاد

دکتر کامیار

دکتر خصرئی