ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دعاوی بیمه

مبانی و مفاهیم حقوق بیمه
 بیمه‌های بازگانی
 بیمه‌های حمایتی
بیمه‌های خسارتی
 بیمه‌های غرامتی
بیمه‌های اموال
بیمه‌های اشخاص
بیمه‌های اتکایی
موضوعات نظری و عملی قوانین بیمه
رویه قضایی بیمه​​​​​​​
اساتید دوره
دکتر جواد گیوه چین
دکتر عذرا دادرس جوان
دکتر میرقاسمی
دکتر پروین محمدی دینانی
دکتر حسنی
دکتر لطفی مقدم
دکتر عظیمی
دکتر گلچینیان
دکتر محمدیان امامی
دکتر رجب فرد
دکترآذری
دکتر قدیمی
دکتر قره خانی
دکتر نیاسری
دکتر سازگار
دکتر رنج پور
دکتر رحیمی
دکتر هدایت پور
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید

زمان شروع دوره جدید: تیر 1403
مدت زمان دوره:  80-100 ساعت
هزینه‌ دوره: 14-10 میلیون تومان
نحوه پرداخت: در دو قسط​​​​​​​