دانلود فایل فرم معرفی به استاد
شرایط پذیرش معرفی به استاد:
   1- در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی حدالکثر دو درس نظری برای فراغت از تحصیل داشته باشد با تائید سقف واحدهای آن نیمسال می تواند خارج از تاریخ امتحانات و بعد از ثبت نمرات تمامی دانشجویان در آن نیمسال، آن درس و یا دروس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.
   2- اداره امتحانات پس از بررسی به دانشجویانی که حائز شرایط باشند اطلاع رسانی خواهد شد.
   3- فرم مربوطه را دانلود و نسبت به تکمیل و امضاء اقدام و به اداره امتحانات در تاریخ های اعلامی تحویل نمایید.

 زمان ثبت نمره دروس معرفی به استاد ملاک تعیین دانش آموختگی خواهد بود.

   4- چنانچه دانشجویی قبلاً یک درس عملی + نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند، می تواند با رعایت مفاد این ماده آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.
   5- اخذ معرفی به استاد درس نظری + عملی که قبلاً دارای غیبت موجه و یا غیرموجه، حذف پزشکی و حذف اضطراری یا حکم شورای انضباطی (نمره 25%) می باشد، امکان پذیر نیست.

  ✅ لطفا در تکمیل اطلاعات موجود در کاربرگ دقت و توجه کافی را داشته باشید