ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه
دانشجویان ذیل داراری مشکل آموزشی هستند، لطفاً هر چه سریعتر در روز شنبه 1400/07/10 به کارشناس خود خانم ناوی و آقای صداقت مراجعه کنید.
 کارشناسی حقوق ثبتی:
1- فاطمه هاشمی
2- ابوالفضل عسگریان
3- مهدی احمدی طالبیان
4- نیما اصغری
5- فهیمه اکبری
6- سودا بخشعلی نژاد
7- سینا طاهری
8- مریم قدیانی
9- امید قهوه
10- سعید کریمی
11- کیانوش محمدی
12- الهه مقدم
13- فرح نوریان

 کارشناسی ارشاد در امور کیفری:
1- آتوسا قیصری
2- نوراله ضرونی
3- غزل ذکائی قوچانی
4- محدثه یوسفی کلشلو
5- زهرا مفاخری
6- سعید محمدی
 کاردانی خدمات قضایی:
1-مرتضی طیبی آلاشتی
2- بهزاد اعتماد
3- فرشاد قائرامینی
4- محمد قجاوند
5- محمدصالح همتی
6- مصطفی حسینعلی تهرانی