دانلود فایل فرم شماره 1
دانلود فایل فرم شماره 2
​​​​​​مدارک موردنیاز معادلسازی:
     
  1. ارائه اصل ریزنمرات تائید شده توسط مرکز قبلی دانشجو الزامی است. از ارائه کپی ریزنمرات جداً خودداری نمائید. (وضعیت تحصیلی دانشجو در برگه ریزنمرات ارائه شده که شامل فارغ التحصیل، اخراج و یا عدم مراجعه به دانشگاه قبلی می باشد، باید به صورت صحیح ذکر شده باشد. به اوراق ریزنمراتی که وضعیت دانشجو در حال تحصیل ذکر گردیده ترتیب اثر داده نمی شود.)
       2. تکمیل فرم های شماره 1 (فرم درخواست معادلسازی) و فرم شماره 2 (فرم پذیرش واحدهای درسی) و امضای آن ها.
       3. درصورتیکه دانشجو مشمول مقررات مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد، موظف است کلیه مستندات لازم و موردنیاز دانشکده را همزمان با ثبت نام ارائه و دانشگاه را از وضعیت خود مطلع نماید.
 
مقررات معادلسازی:
    1. در زمان تشکیل پرونده، دانشجو موظف به ارائه اصل کلیه مدارک موردنیاز معادلسازی می باشد. ارائه مدارک جهت معادلسازی، بعد از تشکیل پرونده الزامی بوده و به مدارک ارسالی که پس از تاریخ مقرر به مرکز ارائه گردد ترتیب اثر داده نمی شود.
    2. معادلسازی دروس گذرانده شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای مقطع فعلی پذیرفته شده، حداکثر تا 7 سال پس از زمان فراغت از تحصیل یا نیمسال عدم مراجعه، انصراف و اخراج در دوره قبلی قابل پذیرش است.
   3. تصمیم نهایی در معادلسازی دروس، با رعایت شرایط و مقررات آموزشی پس از تائید گروه و شورای آموزشی مرکز اعمال می گردد.