​دانشجویانی که اسامی آن ها در ذیل قید شده است، اصل گواهی موقت آنان صادر شده است. لطفاً هر چه سریعتر جهت دریافت مدرک خود، در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به همراه یک قطعه عکس به دانشگاه مراجعه نمایند.

 • خانم نگین سلیمانی همراز
 • خانم مریم خداوردیان
 • آقای جمشید کاظمخانی
 • خانم بهاره فتوحی چاهوکی
 • خانم مرضیه سیاه پوش
 • آقای حسین خسروبیکی
 • خانم سارا بهادرخان
 • خانم حدیثه ثاراللهی فر
 • آقای سجاد رفعت جو
 • خانم سمیرا فخاری
 • خانم زهرا عبداله کرمی
 • آقای شهاب کریمیان
 • خانم پریسا جعفری
 • خانم حورا جاجرودی
 • خانم سمیرا امام یاری​​​​​​​​​​​
 • خانم مولود زاده رفیع
 • خانم مهری شیرعلی نژادیکتا
 • خانم عاطفه ماشاءالهی کوزه کنان​​​​​​​​​​​​​​
 • آقای مهدی رمضانی
 • خانم عطفه جعفری
 • آقای فرهاد نمرودی آذر احمدآبادی
 • آقای موحد کلهر
 • آقای محمدعلی قرائی
 • آقای محسن رحیم شعاررازلیقی
 • خانم مبینا رسول زاده
 • خانم آناهیتا یزدان
 • ​​​​​​​آقای حسین قهرمان نسب
 • خانم وحیده کریمی
 • خانم سیده فاطمه خرازانی
 • خانم الهه میراشرف ها
 • خانم عدیله عجبی
 • خانم نازنین حسین زاده
 • آقای مصطفی ناظم
 • خانم محبوبه موذنی
 • خانم محبوبه امیدی
 • خانم فاطمه عظیمی منامن
 • خانم ناهید محمدی
 • آقای علی امیری​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​