ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

​دانشجویانی که اسامی آن ها در ذیل قید شده است، اصل گواهی موقت آنان صادر شده است. لطفاً هر چه سریعتر جهت دریافت مدرک خود، در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به همراه یک قطعه عکس به دانشگاه مراجعه نمایند.

خانم نگین سلیمانی همراز
خانم مریم خداوردیان
آقای جمشید کاظمخانی
خانم بهاره فتوحی چاهوکی
خانم مرضیه سیاه پوش
آقای حسین خسروبیکی
خانم سارا بهادرخان
خانم حدیثه ثاراللهی فر
آقای سجاد رفعت جو
خانم سمیرا فخاری
خانم زهرا عبداله کرمی
آقای شهاب کریمیان
خانم پریسا جعفری
خانم حورا جاجرودی
خانم سمیرا امام یاری​​​​​​​​​​​
خانم مولود زاده رفیع
خانم مهری شیرعلی نژادیکتا
خانم عاطفه ماشاءالهی کوزه کنان
خانم الناز نجفی خادملو
خانم سارا سیاهی
خانم حدیث کلهری
خانم ریحانه مظاهری فر
خانم ملیحه سبزی
خانم نگین امیری
خانم زهرا عباسی
خانم مهسا عباسی
​​​​​​​​​​​​​​

آقای مهدی رمضانی
خانم عطفه جعفری
آقای فرهاد نمرودی آذر احمدآبادی
آقای موحد کلهر
آقای محمدعلی قرائی
آقای محسن رحیم شعاررازلیقی
خانم مبینا رسول زاده
خانم آناهیتا یزدان
​​​​​​​آقای حسین قهرمان نسب
خانم وحیده کریمی
خانم سیده فاطمه خرازانی
خانم الهه میراشرف ها
خانم عدیله عجبی
خانم نازنین حسین زاده
آقای مصطفی ناظم
خانم محبوبه موذنی
خانم محبوبه امیدی
خانم فاطمه عظیمی منامن
خانم ناهید محمدی
آقای علی امیری​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
خانم پریچهر یاهو
آقای مهدی قطبی راوندی
خانم زهرا امامی
آقای حمیدرضا دهقانی
خانم فاطمه رحیمی
آقای میلاد صادقی


خانم ساجده شیاسی
خانم الهام قربانی طغائی
خانم بهناز ارفعی
آقای محمد شهرابی فرهانی
خانم مریم کاویانی نسب
خانم کیمیا رمضانی
آقای بهمن نظری
خانم نگار چابک
خانم نرگس مهدی زاده مروی
خانم صدیقه بابائی فرج آباد
آقای عبداله نوربخش گالش خاله
خانم تابان امین زاده
خانم سوگند باباشیخی
خانم سحر شکری
خانم سولماز قنبرزاده
خانم کیمیا پورگلی نژاد
آقای مسعود چمن سرا
خانم اعظم فتح اللهی نیار
آقای فرشید شربتی
خانم محدثه خدام
خانم فاطمه ملائی
آقای علی آدینه وند
خانم مریم هادی سلوط
خانم مهشید عباسی
خانم الهه علی پور