ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
  اسامی ذکر شده در لیست فوق موظفند با توجه به عدم تکمیل مدارک و نقص پرونده، ضمن پیگیری جهت تکمیل مدرک به دانشگاه کانون جهت ثبت مرخصی نیمسال تحصیلی مهر 1401-1400 اقدام نمائید.
  تبعات عدم مراجعه به عهده دانشجو است.
اسامی ذکر شده در لیست ذیل، دارای نقص تائیدیه تحصیلی هستند. لطفا هر چه سریعتر نسبت به رفع نقص، اقدام فرمایند.
دانلود لیست اسامی دانشجویان دارای نقص تائیدیه تحصیلی