ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
قابل توجه کلیه دانشجویان دارای نقص مدرک:

دانشجویانی که سامانه آموزشی آن ها بدلیل نقص مدارک و تعهد ماخوذه مسدود گردیده، مقتضی است جهت رفع نقص و هم چنین رفع انسداد اقدام نمایند.

اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی نیمسال اول 1401-1400 دارای نواقصی پرونده

اسامی دانشجویان مقطع کاردانی نیمسال اول 1401-1400 دارای نقص تائیدیه تحصیلی

اسامی دانشجویان مقطع کاردانی نیمسال اول 1401-1400 دارای نقص اصل مدرک دیپلم