ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

مدارک مورد نیاز برای صدور کارت عضویت کتابخانه:

   1- دوقطعه عکس پشت نویسی شده
   
   2- تکمیل فرم ثبت نام موجود در کتابخانه (به فرم هایی که ناخوانا و ناقص پر شوند ترتیب اثر داده نمی شود.)

   3- دارا بودن کارت دانشجویی (دانشجویانی که کارت دانشجویی آن ها صادر نشده است، پرینتی از ثبت نام خود را که شماره دانشجویی در آن ثبت گردیده است، ارائه دهند.)