ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 991، 992، 4001 و 4002
تمامی دانشجویان مقطع فوق که نامه تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی خود را از مرکز آموزش علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت و تاکنون جوابیه آن را ارائه ننموده اند، ظرف مدت یک هفته مکلفند نسبت به تهیه و ارائه تائیدیه تحصیلی اقدام و لاغیر نسبت به اعمال مقررات آموزشی (محرومیت از امتحان) اقدام خواهد شد.