ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

چهارمین نشست نقد رای و پرونده خوانی با عنوان تعارض در اسناد غیرمنقول