ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

انتصاب دکتر اردبیلی به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری دوره های دعاوی کیفری

 

 

استاد مبرز حقوق کیفری، جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی» با صدور حکمی از سوی دکتر وحید قاسمی عهد(سرپرست دانشگاه کانون) به ریاست شورای سیاستگذاری دوره های کیفری دانشگاه کانون منصوب شدند.
این دانشگاه مراتب خرسندی و سپاسگزاری خود را نسبت به این انتصاب اعلام می دارد، امید است با ارشادات ایشان راه نوینی برای اعتلای حقوق کیفری و دوره های دعاوی کیفری این مرکز گشوده شود.