ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

قابل توجه وکلای شرکت کننده در دوره های تخصصی

???? قابل توجه وکلای محترم 

???? ۱) استفاده از قانون بدون محشی برای گروه دعاوی اراضی ( به جز سوالات امتحانی آقای دکتر منصور و آقای دکتر سلطانی ) مجاز
 می باشد.
???? ۲) استفاده از قانون بدون محشی برای گروه دعاوی سایبری مجاز می باشد.
???? ۳) استفاده از قانون برای گروه دعاوی مالیاتی مجاز نمی باشد.